لنیارد یا نوارآویز شلوار

بزرگسال/ لنیارد یا بندآویز شلوار

رنج سنی ۱۵ سال  به بالا